Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

Essink Media: Essink Events, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02092878 gevestigd aan de Veenwortel 21, 9302AV te Roden.

Overeenkomst via internet: een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Essink Media georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt.

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst via internet aangaat met Essink Media.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: kalenderdag

Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

 

Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten via internet, alsmede op de daarmee verband houdende aanbiedingen en leveringen van Essink Media, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Voordat de overeenkomst via internet wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Om een aankoop via internet te kunnen plaatsen moet door de klant eerst akkoord worden gegaan met de tekst van de Algemene Voorwaarden van Essink Media door middel van het aanvinken van het vakje ‘Ik ga akkoord met de Leveringsvoorwaarden’.

Essink Media is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Essink Media
Veenwortel 21
9302AV Roden
Tel: 050-7114150
E-mail: info @ essinkmedia . nl

K.V.K. nummer: 02092878
BTW- identificatienummer: NL1945.09.321.B.01

Prijzen

De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Kosten van aflevering

De verzendkosten worden apart aangegeven bij het afrekenen. De standaard verzendkosten zijn op dit moment 2,50.

Wijze van aflevering

Zie hiervoor de Bezorging Informatie (link toevoegen !)

Betalingscondities en Betalingswijze

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Essink Media onverwijld langs via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze orderbevestiging zijn vermeld:

 • de identiteit en het adres van Zwemmen en Zo;
 • de belangrijkste kenmerken van het gekochte product;
 • de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product;
 • de kosten van aflevering;
 • de wijze van betaling;
 • de wijze van aflevering;
 • de mededeling dat de klant het recht heeft om de overeenkomst binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden.

De klant dient de betalingen aan Esink Media volgens de in de orderbevestiging aangegeven methode te voldoen.

Zodra de volledige betaling door Essink MEdia is ontvangen, stuurt Essink Media het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen, aan de klant toe.

Betalingswijze

U kunt bij ons op de volgende manieren betalen:

 • iDEAL - Wanneer u aangesloten bent bij één van de volgende banken; ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers dan kunt u direct met iDEAL betalen.
 • PayPal
 • Bancontact / Mister Cash
 • Vooruitbetaling via een overboeking
 • Contant - Als u hebt aangegeven dat u de bestelling in onze vestiging te Roden (uitsluitend op afspraak), komt ophalen, dan kunt u daar afrekenen contant betalen (geen pin).

Levertermijnen en aflevering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar het dit product betreft, over op de klant. Het adres dat de klant aan Essink Media heeft opgegeven geldt als afleveradres.

Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 5 werkdagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product na het sluiten van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn zal Essink Media de eventueel reeds door de klant betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van de betaling aan de klant terugbetalen.

Zichttermijn en retournering

Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en passen is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden.

De klant kan het gekochte product binnen 14 dagen na ontvangst ruilen door middel van het terugzenden van het product aan Essink Media. Indien de prijs van het nieuw te leveren product afwijkt van het geruilde product zal bij een lagere prijs het verschil zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van de ruilopdracht aan de klant worden terugbetaald. Bij een hogere prijs zal de klant een nieuwe opdrachtbevestiging met betalingsinstructies ontvangen voor het verschil. Klant dient het verschil aan Essink MEdia over te maken. Na ontvangst van deze betaling zal het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen aan de klant worden verzonden.

Terugzending dient plaats te vinden naar het volgende adres: Essink MEedia, t.a.v. webshop, Veenwortel 21, 9302AV Roden. Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de klant te overleggen verzendbewijs.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening en risico van de klant, tenzij Essink Media op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard de kosten voor het terugzenden voor haar rekening te nemen. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop.

Bij het terugzenden van het product door de klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele, onbeschadigde (schoenen)doos te zitten. Essink Media raadt de klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van het verpakkingsmateriaal waarin de klant de zending heeft ontvangen.

Essink Media is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Service en klachten

Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met de klantenservice via "contact form" of telefonisch via 050-7114150.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

De bij ons ingediende klachten wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt u binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en met een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Essink Media hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven garantietermijn van de fabrikant van het product.

Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling genomen worden. Onder aankoopbewijs wordt verstaan een afdruk van de orderbevestigingse-mail.

Privacy

Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een klantenregister.Wij stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derde.

Indien u bezwaar heeft dat wij uw klantgegevens opslaan, dan kunt u contact met ons opnemen. Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Essink Media niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

Slotbepalingen